• Home
  • Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administrator pozyskanych danych

Sergio Rodriguez Luque, (NIP 7432014047) prowadzący działalność gospodarcza pod adresem ul. Leśna 20/16, 10-173, Olsztyn, tel. 724 588 721, adres email sergio@entreculturas.pl, zwany dalej Nauczycielem.

Nauczyciel dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazane Nauczycielowi przetwarzane będą w celu podjęcia działań związanych z zapisaniem się na kurs językowy (zawarciem umowy z Nauczycielem), w tym w celu bezpośredniego skontaktowania się z Państwem na podany numer telefonu lub adres email.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W związku z wykonaniem umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będzie podmiot stale współpracujący wykonujący obsługę księgową. Ponadto Państwa dane wskazane w dokumentach księgowych są przekazywane właściwym organom skarbowym.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Nauczyciela przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawieranych umów lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę). W przypadku braku zawarcia Umowy dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu naboru, w związku z którym zostały podane.

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Nauczyciela dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Nauczyciela mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań związanych z zapisaniem się na kurs językowy.